KİTAP SATIN ALINACAKTIR

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI TÜRKÇE ve YABANCI DİLDE BASILI KİTAP ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/256719

1-İdarenin

a) Adresi : İstiklal Yerleşkesi Avşar Han B Blok Zemin Kat 15100 Merkez BURDUR MERKEZ/

  BURDUR

b) Telefon ve faks numarası : 2482134457 - 2482134464

c) Elektronik Posta Adresi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kısımda 4930 Adet Kitap Alımı

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 

  ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kütüphane ve Dokümantasyon 

  Daire Başkanlığı

c) Teslim tarihi : Kitaplar,sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 90 (doksan) takvim günü 

  içerisinde tamamı tek seferde veya partiler halinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na teslimi gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kütüphane ve Dokümantasyon 

  Daire Başkanlığı

b) Tarihi ve saati : 03.07.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale dosyasını Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının veznesine veya T.C. Halk Bankası Burdur Merkez Şubesindeki 

TR080001200931600016000085 nolu banka hesabına dosya bedelini yatırıp, dekontun aslını Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Rektörlüğü Kütüphane ve Dokümanitasyon Daire Başkanlığına teslim ederek alınabilir. adresinden satın 

alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın