ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İDARE BİNASININ 2 KİŞİ İLE 1 AY 24 GÜN SÜRELİ GENEL TEMİZLİK İŞLERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 2.0 out of 5 based on 1 vote

ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İDARE BİNASININ 2 KİŞİ İLE 1 AY 24 GÜN SÜRELİ GENEL TEMİZLİK İŞLERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İDARE BİNASININ 2 KİŞİ İLE 1 AY 24 GÜN SÜRELİ GENEL TEMİZLİK İŞLERİ
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Orman Su İşleri Bakanlığı 6 Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü İdare Binasının 2 kişi ile 1 Ay 24 Gün süreli Genel Temizlik İşleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/518453
1-İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. Stat Caddesi No:2/1 15100 Merkez BURDUR MERKEZ/BURDUR
b) Telefon ve faks numarası : 2482333613 - 2482122383
c) Elektronik Posta Adresi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Burdur Şube Müdürlüğü İdare Binasının 2 kişi ile 1 ay 24 gün genel temizlik işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ-Bahçelievler Mah. Stad Cad. No:2/1-BURDUR
c) Süresi : İşe başlama tarihi 06.11.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ-Bahçelievler Mah. Stad Cad. No:2/1-BURDUR
b) Tarihi ve saati : 23.10.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Temizlik işleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-Bahçelievler Mah. Stad Cad. No:2/1-BURDUR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURDUR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-Bahçelievler Mah. Stad Cad. No:2/1-BURDUR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Ögeyi Oylayın
(1 Oylayın)

Yorum yapın