SMMMO Başkanı Vurgun; Ticarettede ‘e-Dönüşüm Süreci’ başladı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca Ticaret ve Sanayi Odası’nda ‘e-Dönüşüm Süreci’ konulu seminer düzenlendi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Serkan Vurgun’un konuşmasının ardından ‘e-Dönüşüm Süreci’ ile ilgili sunum yapıldı.  

Uzun zamandır taslak olarak yayınlanan ve yasalaşması beklenen VUK 509 Sayılı tebliğ ile Elktronik Defter Genel Tebliği’nde değişiklik yapılamasına dair tebliğ 19 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.  

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olacak. Bu mükellefler faturalarını ve defterlerini kağıt ortam yerine elektronik ortamda düzenleyip, muhafaza ve ibraz edecekler.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Serkan Vurgun konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada;

“Günümüzde küreselleşme ile birlikte, bilişim ve teknoloji alanında ortaya çıkan yenilikler, değişen müşteri beklentileri ve her alanda artan rekabet, işletmeleri daha rasyonel çalışmaya zorlamış ve birçok iş kolunda işlerin bilgisayar ortamına taşınmasına neden olmuştur.  Bugün her alanda olduğu gibi ticari hayatta da e- dönüşüm süreci başlamıştır. Mali konularda elde düzenlenen faturalar, irsaliyeler gibi birçok işlemler artık internet ortamında bilgisayarlarda düzenlenecek ve bu durum ise işletme muhasebesini yakından ilgilendirmektedir.

Vergi Usul Kanunu uyarınca elektronik uygulamalara ( e- fatura, e- defter, e-arşiv fatura, e-sevk irsaliyesi, e-serbest meslek makbuzu, e- müstahsil makbuzu, e- bilet ) gibi uygulamalara geçiş sürelerinde, zorunluluk kapsamlarında ve belge türlerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişiklikler vergi mükelleflerinin belge düzeni iş ve işleyiş sistemlerinde önemli değişimlerin yaşanmasını, vergi ve muhasebe süreçlerinin daha hızlı bir şekilde elektronik ortama taşınmasını beraberinde getirmektedir.

Vergi mükelleflerinin yapılan mevzuat değişikliklerine uyum sağlamaması halinde cezalar ile karşı karşıya kalacakları da bu tebliğde açıklanmıştır.

Vergi mükelleflerinin bu değişikliklere uyum sağlayabilmeleri için, geçiş sürelerine uygun bir şekilde alt yapı personel temini, sisteme başvuru, mali mühür, yazılım ve entegratör temini gibi çalışmalarını yapmaları gerekmektedir.

2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 

2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler1/7/2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Tebliğin yayım tarihi itibarıyla e-Fatura uygulamasına geçmiş olan mükelleflerin 1/1/2020 tarihine kadar, e-arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle ileri tarihte e-Fatura uygulamasına dahil olacak olan mükelleflerinse geçiş tarihi itibariyle e-Arşiv fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.

e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e- Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000 TL’yi aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalı aracılığı ile düzenlenmesi zorunludur.

Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorundadırlar.

Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorundadırlar

Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir.

Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflerin Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmiştir

Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e- İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsul alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e- Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmeleri zorunludur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Tebliğler gözden geçirilmiş, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğ’de 

- e-fatura

- e-Arşiv Fatura

- e-İrsaliye

- e-serbest meslek makbuzu

- e-müstahsil makbuzu

- e-gider pusulası

- e-bilet

- e-sigorta komisyon gider belgesi

- e-sigorta poliçesi

- e-döviz alım-satım belgesi uygulamaları ile ilgili açıklamalarda ve düzenlemelerde bulunulmuştur.

E FATURA

Kapsama Giren Mükellefler

En Geç Başlama Tarihi

Zorunluluk

Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve Üzeri (2018 veya 2019 hesap döneminde bu şartı sağlayan mükellefler)

01.07.2020

Zorunlu

Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve Üzeri (2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

01.07.2020

Zorunlu

EPDK Lisanslı Şirketler (bayiler dahil) - ÖTV I

01.07.2020

Zorunlu

Motorlu Taşıtlar imal, ithal, bayiler) - ÖTV III

01.07.2020

Zorunlu

İnternet Aracılığı ile satış, kiralama işlerine internet siteleri yoluyla aracılık edenler

01.07.2020

Zorunlu

İnternet reklamları yayınlayan internet reklam hizmet aracıları

01.07.2020

Zorunlu

Komisyoncu veya Tüccar olarak Sebze -Meyve Ticareti yapanlar

01.01.2020

Zorunlu

3065 Sayılı KDV kanununun 11.Maddesi kapsamında mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar

01.07.2020

Zorunlu

E ARŞİV FATURA

Kapsama Giren Mükellefler

En Geç Başlama Tarihi

Zorunluluk

e-Fatura Uygulamasına Dahil Olanlar

01.01.2020

Zorunlu

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılığı Yapanlar

01.01.2020

Zorunlu

İnternet üzerinden Mal ve Hizmet Satışı Yapanlar

01.01.2020

Zorunlu

Özel Uygulama : e-Arşiv uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenleyecekleri faturaların, vergiler dahil toplam 30.000 TL’yi aşması durumunda (vergi mükelleflerine düzenlenenlerde vergiler dahil 5.000 TL’yi aşması durumunda) e-arşiv fatura düzenlemeleri zorunludur.

E DEFTER

Kapsama Giren Mükellefler

En Geç Başlama Tarihi

Zorunluluk

e-Fatura Uygulamasına Dahil olanlar

e-Fatura uygulamasına dahil olmaları ile birlikte

Zorunlu

Bağımsız Denetime Tabi olan Şirketler

01.01.2020

Zorunlu

Özel Uygulama : e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.

E İRSALİYE

Kapsama Giren Mükellefler

En Geç Başlama Tarihi

Zorunluluk

EPDK Lisanslı Şirketler (bayiler dahil) - ÖTV I

01.07.2020

Zorunlu

Motorlu Taşıtlar imal, ithal, bayiler) - ÖTV III

01.07.2020

Zorunlu

Maden İşletme ruhsat sahipleri ve kişilerle yaptığı sözleşme ile maden üretenler

01.07.2020

Zorunlu

Şeker İmalatçıları

01.07.2020

Zorunlu

Demir Çelik Üreticileri / GTİP72 / GTİP73

01.07.2020

Zorunlu

Gübre Takip Sistemine Kayıtlı Kullanıcılar

01.07.2020

Zorunlu

2018 ve müteakip yıllarda brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan e-fatura mükellefleri

01.07.2020

Zorunlu

Komisyoncu veya Tüccar olarak Sebze -Meyva Ticareti yapanlar

01.01.2020

Zorunlu

E SERBEST MESLEK MAKBUZU

Kapsama Giren Mükellefler

En Geç Başlama Tarihi

Zorunluluk

01.02.2020 itibariyle faaliyetine devam edenler

01.06.2020

Zorunlu

01.02.2020 ‘den sonra faaliyetine başlayacak olanlar

Başladıkları ayı izleyen 3. ay sonu

E MÜSTAHSİL MAKBUZU

Kapsama Giren Mükellefler

En Geç Başlama Tarihi

Zorunluluk

e-Fatura Uygulamasına Dahil Olup müstahsil makbuzu düzenleyenler

01.07.2020

Zorunlu

Komisyoncu veya Tüccar olarak Sebze -Meyve Ticareti yapanlar

01.01.2020

Zorunlu

E GİDER PUSULASI

Kapsama Giren Mükellefler

En Geç Başlama Tarihi

Zorunluluk

Birinci ve İkinci sınıf tüccarlar

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Kazancı basit usulde tespit edilenler

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Defter tutmak mecburiyetinden olan serbest meslek erbabı

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

Defter tutmak mecburiyetinden olan çiftçiler

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı”

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın

No Internet Connection