“Bir fazla çalışmalı bir fazla üretmeliyiz”

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik açıklanan ‘Ekonomi Reform Paketi’ hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin birinci gündeminin ekonomide reform olduğunu, ticaret ve sanayide hassas süreçlerin yaşandığı bir dönemde bulunulduğunu kaydeden Başkan Yusuf Keyik; “Bizler de iş dünyası olarak istihdamda topyekûn mücadele içerisindeki misyonumuzu devam ettireceğiz. Tüm dünyada globalleşen ticari hayat, kendimizi ve gücümüzün büyüklüğünü tanımamıza bir kez daha vesile olmuştur. Dünyanın neresine giderseniz gidin orada ekonomik bir sistem vardır ve bu sistem içerisinde kendi yerel dinamikleriyle uluslararası etkenleri birleştirici bir yapı gözükmektedir. Dünyadaki sosyoekonomik gelişmelere baktığımızda ve Hükümetimiz tarafından açıklanan yeni ekonomi reform paketini incelediğimizde edindiğimiz tecrübe bir fazla çalışmak ve bir fazla üretmektir. Ekonomi reform paketinin adım adım uygulamaya geçmesiyle birlikte Türkiye’nin ve ilimizin çok daha yüksek bir potansiyele kavuşacağına inanıyor, yeni reform paketini destekliyoruz” dedi.

 REFORM PAKETİNİN İÇERİĞİ

Başkan Yusuf Keyik açıklanan reform paketinin içeriği hakkında da görüş bildirerek, “Kamu bankalarına toplam 28 milyar lira DİBS (Devlet İçi Borçlanma Senedi) verilecek. Sorunlu kredilerin bir kısmı ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edilecek. Konkordatoları yeni bir yasal çerçeve ile ele alınacak. Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak. Kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek. Sözleşmeli tarım yaygınlaştırılacak. Küçükbaş hayvan sayısını 47 milyondan 100 milyona çıkarılacak. Gelire göre artan vergilendirme etkin hale getirilecek. Dolaylı verginin ağırlığı azaltılırken, doğrudan verginin ağırlığı artırılacak. Varlık Fonu stratejik sektörlere yatırım planlaması yapacak” maddelerinden oluşan çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.  

 SANAYİDE YERLİLEŞTİRME

Sanayide yerlileştirme paketinin de öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Başkan Keyik, milli tarımın, milli sanayinin, yerli ürünlerin ve mevcutta bulunan yerel kaynakların daha da önem kazandığını kaydetti. 

YENİ UYGULAMALAR

Üyelerini her bir gelişmeden haberdar etme vizyonlarına devam ettiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Yusuf Keyik, yeni uygulamaların hakkında şu bilgileri verdi:

 “Yapısal reformların önceliklendirilmesi, serbest piyasa ilkeleriyle uyumluluk, ihracat ve ithalat odaklı para ve maliye politikaları arasında koordinasyonun artırılması,

 3 yıl için ‘dengelenme, disiplin ve değişim’ yeni ekonomi programının hayata geçirilmesi, 

Bankacılık sektörünün güçlü yapısını sürdürmesi ve reel sektörü finanse etmesi için ve ayrıca bankacılık sektörünün kredi hacmi, tahsili geçmiş alacaklar hariç 2 trilyon 513 milyar TL olduğu için;  kamu bankalarına 28 milyar liralık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) verilmesi,

Özel bankaların da ihtiyaç halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermayelerinin artırılarak, bilançolarının çok daha dirençli bir hale getirilmesi,

Dengelenme süreci boyunca temettü dağıtımının ve yöneticilere yapılan nakdi prim ödemelerinin sona erdirilmesi,

Mali sistemin gözetimi ve denetiminin güçlendirilmesi ve geriye dayalı iktisadi politikalar geliştirmesi amacıyla ulusal veri merkezinin kurulmasıyla risk ve potansiyellerin çok daha erken analiz edilmesinin sağlanması,

Borçların yeniden yapılandırmalarını ve icra-iflas işlemlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek için yeni bir yasal ve kurumsal çerçeve oluşturulması ve sorunlu kredilerin bir kısmının ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edilmesi,

Bazı sorunlu kredilerin, bankaların ve ulusal-uluslararası yatırımcıların iştiraki olan bilanço dışı fonlara (enerji girişim sermaye fonu ve gayrimenkul fonu) devredilmesi,

Bireysel emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılması,

Konkordato ve kredi yapılandırmalarının daha iyi ve herkesin çıkarına olan yeni bir yasayla revize edilmesi,

Borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin tasfiyesinin sağlanması,

Kamunun olmadığı iki sektörde (enerji girişim, gayrimenkul fonları) sorunlu varlıkların borç hisse takasıyla dışarı çıkarılması ve bankaların bilançolarının düzenlenmesi,

Etkin bir tasarruf sistemi oluşturularak tüm paydaşların katılımı ile ‘kıdem tazminatı’ reformunun yapılması,

Kıdem tazminatı fonu ile BES’in entegrasyonunun sağlanması,

YEP kapsamında emeklilik sisteminin reforme edilmesiyle toplanan fonların milli gelirin yüzde 10’una getirilmesi,

Sistemde biriken fonların reel sektöre ve Türkiye’nin büyümesi üzerinde kanalize edilmesi; şirketlere ek kaynak oluşturulması,

Tasarrufların artırarak dış finansman bağımlılığının azaltılması,

Reel sektörde riski 100 milyon lira ve üzeri olan grupların bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmalarının zorunlu hale getirilmesi,

Vatandaşların kazançlarına göre bireysel, tamamlayıcı bir emeklilik sisteminin düzenlenmesi, bununla birlikte kıdem tazminatı reformunun hayata geçirilmesi,

Kurumsal yönetim standartları yükseltilerek, 2020 yılından itibaren finansal yönetim kalitesi artırılması, reel sektörün, kredi için mali denetim raporu sunmak zorunluluğu getirilmesi,

Mayıs ayından itibaren ‘Tarımda Milli Birlik Projesi’nin uygulanması; Kooperatif yapılarının merkezde olduğu kurumsal bir altyapısının olması,

Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığı ile taze meyve sebze pazarında, enflasyonla mücadele kapsamında dengeleyici unsur olma amacıyla Sera A.Ş. kurulması,

47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığının 100 milyona yükseltilmesi,

YEP’te 76 milyarlık tasarruf adımlarına devam edilmesi,

Kurumlar vergisinin kademeli olarak düşürülüp daha rekabetçi bir ortama taşınması: Beyannamelerin yaygınlaştırarak dolaylı vergileri azaltıp dolaysız vergileri arttırarak verginin daha da tabana yayılmasının sağlanması,

‘Gönüllü Uyum’ sistemi ile mükelleflerin beyanlarının esas olduğu ve ilk inceleme sonucunda sorun görülmediği takdirde sadeleşmiş bir sürecin hayata geçirilmesi,

Etkin yaptırım, teknik çözüm, e-fatura, benzersiz kodlu mal hareketi takip sistemiyle etkin bir yapının daha hayata geçirilmesi,

Kurulacak ‘Mükellef Hakları İcra Kurulu’ ile mükelleflerin vergi süreçlerindeki beyanları ile ilgili yazılı süreçlerinin devreye alınması,

İhracata dayalı yüksek katma değer ve teknolojik üretimi önceleyen bir ekonomiyle inşaat izinlerinde, elektrik bağlamada, işe başlamada, ilgili kuruluşlar arasındaki e-imza’nın sürece dahil edilmesiyle sistemlerin entegre edilmesi,

İhracat-üretim stratejik planlamasında ‘Enerji, Maden, Petrokimya, İlaç, Turizm, Otomotiv ve Bilişim’ sektörlerinin daha etkin yönlendirilmesi

Varlık Fonunun stratejik sektörlere yatırım planlaması yapması, kayıtlı istihdamı teşvik, kayıtdışılılıkla mücadele reform sürecine önemli katkıların sağlanması,

Kısa, orta ve uzun vadede ihracat potansiyelinin belirlenerek ihracatın artırılması için uygun strateji ile ilgili adımların atılması,

Mayıs ayında başlanacak ‘Sanayide Yerlileştirme’ programıyla öncelikli orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik stratejilerin hayata geçirilmesi,

Etki analizleri ile ihracatta devlet yardımlarının yeniden düzenlenmesi: Sanayi Bakanlığı’nın ARGE’den yatırım ve ihracata tek pencereden yönetildiği, öncelikli orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlere ilişkin projelerin yürütülmesi,

Hem ülke ve destinasyon çeşitliliğini hem turist sayısını ve hem de turist başına düşen geliri artırarak 70 milyon turist ve 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefinin öncelikler arasına alınması.”

BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, değerlendirmesinin son bölümünde: “Rekabet reformu içerisinde alınacak her türlü tedbir ve atılacak her bir adımın zincirleme etki yaratarak ülkemizin kalkınmasına ivme kazandıracağı ortadadır. Eşit şartlar altında rekabet ve üretim, her zaman tüketiciye menfaat sağlar. Sonuçta bizler Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak uygulamaya başlatılan çalışmaları destekliyor ve ekonomimizdeki gelişmeleri incelemeye devam ediyoruz” dedi.

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın

No Internet Connection