Tarihe göre süzülmüş ögeler: Perşembe, 27 Aralık 2018 - Burdur Gazetesi | Burdur Haberleri, Burdur Haber

BURDUR DEVLET HASTANESİ KALORİFER KAZANI DEĞİŞİMİ VE SU DEPOSU DEĞİŞİMİ İŞİ

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK

BURDUR DEVLET HASTANESİ KALORİFER KAZANI DEĞİŞİMİ VE SU DEPOSU DEĞİŞİMİ İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2018/666258

1- İdarenin

a) Adresi : Burç Mahallesi Cumhuriyet Meydanı 50. Yıl Kültür Sarayı 15100 BURDUR MERKEZ/

  BURDUR

b) Telefon ve faks numarası : 2482342060 - 2482338928

c) Elektronik Posta Adresi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :YAPIMI İŞİ, BURDUR DEVLET HASTANESİ KALORİFER KAZANI DEĞİŞİMİ VE SU 

  DEPOSU DEĞİŞİMİ İŞİ, 11 KALEM

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

  ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : BURDUR MERKEZ

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

  başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ BİNASI (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü) Burç 

  Mahallesi Cumhuriyet Meydanı 50. Yıl Kültür Sarayı Kat:1 Merkez/BURDUR

b) Tarihi ve saati : 07.01.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

19/06/2018 tarih ve 30453-M sayılı resmi gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki (C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ I Grup SIHHİ TESİSAT İŞLERİ  benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makine Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BURDUR İL ÖZEL İDARESİ (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü) adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BURDUR İL ÖZEL İDARESİ (Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Yayınlandığı Kategori Resmi İlanlar
Perşembe, 27 Aralık 2018 16:26

28 Aralık 2018 - Cuma - Burdur Gazetesi

28 Aralık 2018 - Cuma - Burdur Gazetesi

Yayınlandığı Kategori Arşiv

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Burdur Belediyesi’ni o gün itibariyle yaklaşık 50 milyon kamu borcu ve 5 milyonda şirket borcuyla teslim aldığımız için kredilendirilebilmesi açısındanda oldukça zor bir tabloyla karşı karşıyaydık. Hızlı hareket ettik. 2014 yılı içerisinde birtakım tasarruf tedbirlerini ve tasarruf edeceğimiz kalemleri ortaya koyduk. 5 yıl içerisinde halktan kopmadan, halkın içerisinde nikahında, düğününde, kız istemesinde,asker uğurlamasında vatandaşımızın her daim yanında olmaya çalışan, gençle genç, yaşlıyla yaşlı olmayı gayret gösteren bir belediyecilik anlayışını ortaya koymaya çalıştık.”dedi.

 

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz geçen 5 yıl içerisinde yapılan çalışmalardan ve yapılan etkinlikler hakkında gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Başkan Ercengiz’in yıl sonu değerlendirmesinde ‘yağmur suyu drenaj hattı yapım çalışmaları, alınan çöp kamyonları, yapılan kültürel ve sanatsal etkinlikleri’ konuları yer aldı. Görev süresi boyunca halkın refahı için çalıştıklarını belirterek, bazen sıcak bir çorbayla, bazen sıcak bir sütle halkına ikramlarda bulunarak her daim Burdur halkının yanında olduğu vurgusunu yaptı. Doğumdan ölüme kadar vatandaşın yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, et üreticisine destek veren her kesimin sesine kulak veren bir belediyeciliği ve sosyal belediyeceliği iliklere kadar hissettiren bir anlayışı Burdur’a getirmeye çalıştığını ifade ederek, “gün geldi üzüm üreticisinin yanında olduk, gün geldi süt üreticisinin, gün geldi et üreticisinin yanında olduk.”dedi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz 5 yılın arkada bırakıldığı zaman içerisinde yapılan çalışmalar hakkında gazetemize yaptığı açıklamada;

“2 Nisan 2014’te göreve geldik. Mazbatamızı alıp göreve başladıktan sonra öncelikle Burdur Belediyesi’nin bir röntgenini çektik. Durumumuz nedir, ne yapabiliriz, 2014 yılı içerisinde ne olur, 2015 ne olur diye.  Devam eden yıllarda neler yapabiliriz bunları düşündük. Öncelikle şunu belirledik. Burdur Belediyesi yatırım yapabilmesi için tasarruf etmesi gerekiyordu. Çünkü mevcut ekonomik tabloyla Burdur Belediyesi’nin borçlanmadan yatırım yapabilme şansı yoktu. Borçlanabilmek içinde kredi riskinin düşük olması gerekiyor. Malesef böyle bir ihtimalde yoktu. Burdur Belediyesi’ni o gün itibariyle yaklaşık 50 milyon kamu borcu ve 5 milyonda şirket borcuyla teslim aldığımız için kredilendirilebilmesi açısındanda oldukça zor bir tabloyla karşı karşıyaydık. Hızlı hareket ettik. 2014 yılı içerisinde birtakım tasarruf tedbirlerini ve tasarruf edeceğimiz kalemleri ortaya koyduk.”dedi.

Toplam 25 km’lik yağmursuyu drenaj hattını şehrimize kazandırdık

Yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz; 

“Örneğin çöp toplama işimizi yapan taşeron firmanın kamyon giderlerini ya da alet edavat giderlerini azaltmak için hemen çok acıl kendi makine parkımıza çöp kamyonları ekipmanları setini kazandırdık. Kredi kullanarak ilk yaptığımız iş bu oldu. Bugünün hesaplamasıyla bakıldığında yıllık 5 milyon liralık bir avantaj sağlayan tasarruf etmiş olduk. Araçları dışarıdan getirip kiralasaydık, bugün halen daha her çöp toplama işi için 5 milyon kira ödemek zorunda kalacaktık. 

Kentimizin altyapı sorunları vardı. Yağmur suyu drenajında ciddi sıkıntılarımız vardı. Yağmur suyuyula ilgili kent özellikle Bağlar Mahallesi’nde artan yapılaşma nedeniyle eskiden kentin topoğrafik konumu itbariyle yağmur suyu Bağlar Mahallesi’nde arazide kayboluyordu. Ama Bağlar Mahallesi’nde yapılaşma arttıkça kentin üst bölgelerinden gelen su, alt bölümde sellere, taşkınlara ve mahallemizin bazı bölümlerinde baskınlara neden olmaya başladı. Biz yağmur suyu drenaj hattını, Karasenir, Zafer Mahallesi’nden başlamak üzere Burç Mahallesi ve Bağlar Mahallesi’ndeki hatta kadar yeniden bir düzenleme yaptık. İnönü Bulvarı’nda Yeni Mahalle’nin muhtelif kesimlerinde Şirinevler’de, Depremevleri’nde, Aydınlıkevleri’nde yeni bir düzenleme ile toplamında 25 km’lik bir yağmur suyu drenaj hattını şehrimize kazandırdık. Son dönemlere bakıldığında artık yağmurlarda eskisi kadar hiçbir şekilde yağmur suyunun tehdit etmediğini ve özellikle yollarımızıdaki göllenmelerin ortadan kaldırıldığını, İstasyon Caddesi’nin o eski görüntüsünün, İstasyonu’n önündeki su baskınlarının artık olmadığını artık vatandaşımız görebiliyor.”dedi.

Yaklaşık 1,5 milyon metrekare asfaltı Burdur’a kazandırdık

Yapılan asfalt çalışmaları ve diğer icraatları açıklayan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz;

“Asfalt plenti, asfalt makinesi ve edindiğimiz yeni kamyonlarla artık daha seri asfalt dökebilen, vatandaşımızın yeni imar adaları içerisinde ihtiyacı olan yolları açıp, yeni yolları şehrimize kazandıran bir anlayış içerisinde bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon metrekare asfaltımızı Burdur’umuza kazandırdık.

Sadece asfalt yapan 120 bin metrekare kaldırım yapan bir belediye olmadık. 78 yeni parkı Burdur halkına kazandırdık. 35 parkımızı yeniledik. Fitness oyun gruplarını, özellikle mahalledeki ablalarımızın isteği üzerine o mahallelerimize kazandırdık. Diğer taraftan spor yapmak isteyen gençlerimize mahalle arasındaki alanlarımızda 35 yeni spor alanını gençlerimize kazandırdık.

Göl kenarında yaptığımız çalışmalar oldukça büyük beğeni aldı. Halk Plajı’nın yeniden canlanmasını sağladık. Göle girilmesi açısından belki eski günlerini yakalayamadık ama Halk Plajı kenarında vakit geçiren vatandaşımızın sayısı hiçte küçümsenecek rakamlarda olmadığını gördük. Vatandaşımız haftasonları herhangi bir yere gitmek yerine Burdur Plajı civarında, mesirelik alanlarımızda ve göl kenarında vakit geçirdiğini, çocukların macera parkında oyun oynadığını, yamaç paraşütü yapanları gördüğümüzü, hayvanlarını gezdirenlerin, bisiklet binenlerin ve kenarıda piknik yapanların sayısının hiçte küçümsenmeyecek bir rakama ulaştığını gördük.”bilgisi verdi. 

Burdur’u iyi bir üniversite kenti yapmayı planlıyoruz

Marka cadde projesiyle insanları sosyal hayata geri döndürdüklerini belirten Başkan Ercengiz;

“Cumhuriyet Yaşam Merkezi’ni yine kredi kullanmadan Atatürk Mahallemiz’e kazandırdık. El Sanatları Merkezimiz’i hiç olmazsa kadınlarımızın el emeğinin para edebileceği, karşılığını bulabileceği ve Burdur’un yöresel ürünlerinin satılabileceği Fethiye Yolunun üzerinde güzel bir binayı Burdur halkına kazandırdık. Projesi bizden önce başlamıştı, ihalesi bizden önce yapılmıştı ama temelini atarak kaynağını tamamen Burdur Belediyesi’nin kaynaklarından karşılayarak yaptığımız bir otoparkını şehirimize kazandırdık. Kışla Mahalle’mizdeki düğün salonunu tamamlayıp hizmete sunduk. Yaptığımız parklar, spor alanları, kaldırımlar, refüj çalışmaları gerçekten çağdaş bir kentin çizgilerini taşımaya başladı.

İnsanlarımızı sosyal hayata geri döndürdük. Marka caddelerle gece sokakta vakit geçirilebilir hale getirdik. Üniversite öğrencilerinin aradığı eğlence ve dinlence mekanlarını bir marka cadde projesiyle hayata geçirdik. Onlarında bu işin içerisinde olmasını sağladık. Burdur’daki belediyenin hizmet sunum noktaları olan belediye şirketleri aracılığıyla hizmet ürettiğimiz noktalarda 5,5 milyon eksi bakiyede aldığımız BİMTAŞ ve BAHTAŞ şirketlerinin bugün kasasında 4,5 milyon parası olan hale getirdik ve yaptığımız İstasyon Park, BİMTAŞ Göl Tesisleri, yenilediğimiz Susamlık Tesislerimizle her türlü vatandaşımıza hizmet eden belediye sosyal tesislerini kazandırdık. Bizim derdimiz burada rahat bir nefes almak, özgürlüğü hissettirmek, kadını rahatlatmak, çocuğu korkmadan sokakta yürüyebilir hale getirmekti, biz bunu büyük ölçüde başardık. Aydınlattığımz sokaklar üniversite öğrencisinin kendisini güvende hissedeceği alanlar, mekanlarda yaratarak Burdur’u iyi bir üniversite kenti yapmayı planlıyoruz.”dedi.

Kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptık 

Burdur Belediyesi’nin organize ettiği kültür ve sanat etkinlikleri hakkında bilgi veren BelediyeBaşkanı Ali Orkun Ercengiz;

“Kültür Sanat etkinliklerinde Burdur olmadığı kadar kültür ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yaptı. Ramazan şenliklerinde Burdur’da bir ilki gerçekleştirip, 5 yılda devam ettirdiğimiz her mahallemizde iftar programlarımız ortalama her yıl 50 bin yurttaşımızla iftar açıp, onlarla birlikte olduk. Ramazan şenliklerinde ülkenin sevilen sanatçılarını Burdu’a getirip gençlerimizin, halkımızın onlarla buluşmasını sağladık. Diğer taraftan sosyal etkinliklerimiz içerisinde yeni doğan setinden, cenaze hizmetlerine varıncaya kadar doğumdan ölüme, yaşlı evinde bakıma muhtaç yurttaşımızın ev temizliğine, gıda ve yakacak yardımıyla dar gelirli yurttaşımıza katık veren, süt üreticisine destek veren ve önümüzdeki günlerde de et üreticisine destek veren her kesimin sesine kulak veren bir belediyecilik anlayışını sosyal belediyeceliği iliklere kadar hissettiren bir anlayışı Burdur’a getirmeye çalıştık. Gün geldi üzüm üreticisinin yanınıda olduk, gün geldi süt üreticisinin, gün geldi et üreticisinin yanında olacağımızı belirttik. Kimi gün Salı Pazarı’nda sıcak bir çorba, kimi gün Armağan İlci Pazarı’nda sıcak bir süt ikramı yaparak vatandaşımıza dokunmaya çalıştık. Vatandaşımızın ihtiyaçlarına daha çok kulak kabartan, vatandaşımızın beklenti ve taleplerine mümkün olduğunca hızlı bir şekilde cevap veren belediyecilik anlayışını Burdur’a getirdiğimizi düşünüyorum.  

5 yıl içersinde halktan kopmadan, halkın içerisinde nikahında, düğününüde, kız istemesinde,asker uğurlamasında vatandaşımızın yanında olmaya çalışan, gençle genç, yaşlıyla yaşlı olmayı gayret gösteren bir belediyecilik anlayışını ortaya koymaya çalıştık. İnşallah vatandaşımızda yaptığımız işlerden memnundur. Tabi belediyeciliğimizin ilk birkaç yılı hem kurumu tanımak hem işleri görmek hem de planlı gidebilmek adına bizim açımızdan çok zordu. Ama şu anda işin ehli olmuş, ekiplerini kurmuş ve bundan sonra daha hızlı hizmet eden bir belediyeci olarak, belediyecilik anlayışını ortaya koyarak vatandaşımızın beklentilerini ve taleplerini zaten bire bir yerinde dinleme imkanı bularak daha iyi belediyecilik yapacağımızı da umut ediyorum.”dedi.

Hatice Dursun

Yayınlandığı Kategori Manşet

Borsa’dan yapılar açıklama ile Özelleştirme İdaresi tarafından satışı yapılan Burdur Şeker Fabrikası’nın, satın alan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, satışının iptal edilmesini büyük bir sevinçle karşıladıklarını aktaran Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, “14 Şeker Fabrikasının satışına başından beri karşıydık. Şeker Fabrikamız, Burdur’un ağır sanayisidir. Şekerpancarı buğdaydan 13, mısırdan 8, ayçiçeğinden 5 kat daha fazla istihdam sağlamakta. Şeker üretimi, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin temel geçim kaynağıdır” dedi. 

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, Burdur Şeker Fabrikası’nın satışının iptal edilmesiyle ilgili olarak kısa bir değerlendirme de bulundu. Burdur Şeker Fabrikasının da içinde bulunduğu toplamda 14 şeker fabrikasının özelleştirme yolu ile satışının yapılması, başta üreticiler olmak üzere o illerdeki bütün meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin tepkisine neden olduğunu aktaran Gündüzalp, “Burdur Şeker Fabrikası ihalesini alan firma, ihalede öngörülen süre dolmasına rağmen, ödeme yapmayıp erteleme talebinde bulunmuştu. İhale şartnamesine göre bir kez erteleme talebi hakkı bulunan firma, iki kez daha erteleme talebinde bulunmuş, 3. erteleme süresi sonunda da ödeme yapmayıp fabrikayı devralmamıştı” dedi. 

Bunun sonucunda ise Burdur Şeker Fabrikası ihalesi iptal edilip, satıştan çıkarıldığını ve Burdur Şeker Fabrikası ile birlikte Yozgat ve Ilgın Şeker Fabrikaları’nın satış ihalelerinin iptal edildiğini aktaran Gündüzalp, “Böylece Burdur, Yozgat ve Ilgın Şeker fabrikaları devletimizde kalmıştır. Şeker Fabrikaları, o ilin ağır sanayisidir. Ekonomisi, tarım ve hayvancılığa dayalı Burdur’un en önemli tesisi Şeker Fabrikasıdır” dedi.

Halk arasında tatlandırıcılar olarak bilinen nişasta bazlı şekerlere yani NBŞ’ye geçit verilmemesi gerektiğinin altını çizen Gündüzalp, “Ülke tarımının sosyal ve ekonomik yaşantısında çok önemli rol oynayan pancar tarımındaki kotalar kaldırılmalı, üretici mağdur edilmemeli, şeker pancarı üretimi desteklenmelidir.  

Özelleştirmenin, sadece şeker fabrikaların kapanmasına değil zamanla ülkedeki şeker pancarına dayalı üretim deseninin ya da çeşitliliğinin de yok olmasına yol açacağını aktaran Gündüzalp, “Şeker bir marketten toz veya kesme şeker formunda satın aldığımız basit bir gıda ürünü gibi görünse de, arka planında pancar tarımı ile uğraşan yüz binden fazla çiftçi, kooperatifler ve üretici birlikleri, şeker, yem ve maya üretimi konularında yaklaşık 100 yıllık bir mühendislik birikimine sahip endüstriyel sektör yer alıyor. Şekerpancarı buğdaydan 13, mısırdan 8, ayçiçeğinden 5 kat daha fazla istihdam sağlamakta. Şeker üretimi Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin temel geçim kaynağıdır” ifadelerini kullandı. 

Şeker fabrikalarından, yan ürün olarak çıkan pancar küspesi en önemli yem sanayi hammaddelerinden biri olduğuna dikkat çeken Gündüzalp, şu şekilde konuştu, “Küspenin yokluğunu telafi etmek için GDO’lu mısır ithalatı yapmak gereksinimi doğacaktır. O nedenle devlet olarak, üretici olarak, vatandaş olarak şeker pancarımıza sahip çıkmamız gerekir. Toplumun dokusuna sinmiş bir üretim deseninin ekonomik açıdan ‘zarara’ yol açtığında bile sübvanse edilerek, desteklenerek korunmasının, kamu refahı açısından uzun vadede daha iyi sonuçlar doğurabileceği dikkate alınmalıdır. Bizlere düşen görevde, bundan sonraki süreçte üretimi arttırıp, fabrikamızın bacasını tüttürmektir. Tekrardan üreticimize ve ilimiz ekonomisine hayırlı olsun.”

26/12/2018 Burdur Ticaret Borsası Basın Danışmanlığı

 

Yayınlandığı Kategori Manşet

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Burdur Şube Başkanı Seydi Ay, gazetemizi ziyaret etti.

Burdur merkezde 77 üyeye sahip olan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Burdur Şubesi Başkanlığı’nı, 1,5 yıldır sürdüren Başkan Seydi Ay, bu açıdan sivil toplum örgütleri içinde 4. sırada oldukları bilgisini verdi. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Burdur Şube Başkanı Seydi Ay, şehirmizdeki emekli astsubayların birlik ve beraberlik içerisinde yaptıkları her şeyin Burdur’un kalkınması, ileriye taşınması için olduğunu vurguladı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Seydi Ay gazetemize yaptığı açıklamada;

“Yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Burdur Şube Başkanlığı’nı yapıyorum. Derneğimizde 77 üyemiz mevcut. Türkiye’de genel merkeze bağlı sivil toplum örgütlenmeleri içinde örgütlenme açısından 4. sıradayız. Salı günü genel merkezin organize ettiği bölge toplantısına katılacağım. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Gürgen’in davetiyle katılacağım toplantıda, Burdur’daki emekli astsubaylar arasındaki birlik beraberlikten ve yapılan projeler hakkında bilgi vereceğim. 

Burdur’daki emekli astsubaylar arasında sıkı bir birliktelik söz konusu. Ortak paydamız Burdur. Dernek olarak her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlere katılıyoruz. Üyelerimizde yaptığımız çalışmalardan memnun. Ben başkan seçildikten sonra Vali, Belediye Başkanı ve diğer sivil toplum örgütlerinin temsilcileri derneğimizi ziyaret ettiler. Dernek olarak aktif çalışıyoruz. Burdur’un tanıtımını derneğimizle ve diğer alanlarla destekleyeceğiz.”dedi.  

Hatice Dursun

Yayınlandığı Kategori Manşet

Burdur İlinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından devam eden yatırımlarla ilgili açıklamada bulanan Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur “Burdur İlimizde Regülatör ve Sulamaları, Taşkın Koruma  (Dere Islahı) ve Gölet ve Sulamaları yatırımları için yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 13.020.630.00 TL ödenek gönderilmiştir. Bu ödenekle devam eden yatırımlarımızın hızla tamamlanması için çalışmalar sürecektir. Burdur İlimizde yapılan ve yapılacak olan tüm projelerimizin takibini sürdürüyoruz.”dediler.

 

Yayınlandığı Kategori Manşet

Geçtiğimiz Temmuz ayında Tarım ve Orman Bakanlığı’na atanan Pakdemirli yarın Burdur’da. Yarın sabah Burdur Valiliği’yle başlayacak olan ziyaretler Tarım İl Müdürlüğü ve Ak Parti İl Başkanlığı’nı ziyaretle devam edecek. 

Ziyaretlerin ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım, hayvancılık ve orman sektörlerine yönelik temsilcilerle bir araya gelecek.

Yayınlandığı Kategori Manşet
Perşembe, 27 Aralık 2018 16:24

Bucak Belediyesi referanduma gidiyor

Bucak Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi jandarma kavşağından başlayan, eski hale pastanesinin bulunduğu alanı, Cumhuriyet meydanı ve çevresini kapsayan kent meydanı ve çevresi  yayalaştırma , kentsel tasarım  projesini  28 Aralık’ta  Halk oylamasına sunuyor.

Proje ve Halk oylaması hakkında bilgi veren Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin ““İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından ileriye dönük olarak planlanan ve halkımızın sosyal, ekonomik, kültürel ve toplumsal ihtiyaçları karşılamak, şehir kimliğini ön plana çıkarmak amacıyla farklı kesimler ve yaş guruplarının yararlanabileceği ve kolayca herkesin ulaşabileceği yaşam alanları oluşturmak için ‘Kent Meydanı ve Çevresi , Yayalaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi ‘’ avan projesi hazırlandı. Proje ile; halkımızın her kesiminin yararlanabileceği yeşil alanlar betonlaşma olmadan inşaat yoğunluğu olmayacak şekilde ilçemizde öğrenim gören yaklaşık yedi bin üniversite öğrencimizin de sosyal yaşamını destekleyecek yaşam alanlarının oluşturulması, İlçe merkezimizde yaşanabilirliği arttıracak, yayalarımızın da trafik yoğunluğu olmadan rahatça dolaşımı ile ekonomik ve sosyal hayatın canlanmasına faydalı olacak yaya yollarının oluşturulması, yeşil alanlar, yayalaştırma, estetik, kültürel değerler ve diğer yönleriyle bir bütün olarak kent merkezinde ulaşılabilirlik, sosyal iletişim ve bütünleşmenin sağlanması ,ticari yapılarda kullanılan mevcut tabela ve sundurmalardan dolayı ortaya çıkan görüntü kirliliğini engellemek amacı ile proje kapsamında tek tip görüntü, kentsel estetik ile görünümün daha iyi bir görsel güzellik kazandırılarak resmi bayramlar ve diğer sosyal etkinliklerde kullanılabilecek geniş alanların oluşturulması düşünülmekte. Ayrıca bu proje ile ilk defa ve örnek teşkil edecek şekilde ilçemizde referandum ile halkımızın görüşüne başvurulacak. Proje referandum ile şehirde yaşayanların nitelikli çoğunlukla evet demeleri halinde uygulamaya konulacaktır. Nitelikli çoğunluk idarenin takdirinde olarak belirlenecektir. Bu proje önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalara ışık tutacak, imar uygulamalarında dikkate alınacak sonuç elde edilecektir.  Ayrıca proje ile mevcut inşaat alanlarında artış olmadan aynen korunması diğer sosyal alanların yer altına alınmasıyla yapılaşama yoğunluğundan kaçınılacaktır. İlçemiz gelişmekte ve büyümekte olan bir yer olmakla birlikte köhneleşen binalardan yenilenmesi, şehrin silueti ve mimari estetik açısından yeni bir Bucak kimliği kazanması için projenin önemi büyüktür. Bu büyük projeyi halkımızın görüşlerine sunuyoruz. İlçe Seçim Kurulu’nun 10.12.2018 tarih ve E.347987 sayılı olumlu görüşleri ile Cami Mahallesi, Kredi Yurtlar Kurumunda 1 sandık, Konak Mahallesi Recai Tosyalı Düğün Salonunda 1 sandık ve Belediyemiz hizmet binasında 1 sandık olmak üzere 3 sandıkta 28 Aralık 2018 Cuma günü saat 09:00 ile 16:30 arasında referandum yapıyoruz. Halkımızı referanduma katılmaya davet ediyorum.” dedi.

Yayınlandığı Kategori Manşet
No Internet Connection