Tarihe göre süzülmüş ögeler: Pazartesi, 24 Aralık 2018 - Burdur Gazetesi | Burdur Haberleri, Burdur Haber
Pazartesi, 24 Aralık 2018 14:59

25 Aralık 2018 - Salı - Burdur Gazetesi

25 Aralık 2018 - Salı - Burdur Gazetesi

Yayınlandığı Kategori Arşiv

KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR

BURDUR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI KÖMÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/649786

1- İdarenin

a) Adresi : BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PAZAR MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:9

  BURDUR MERKEZ/BURDUR

b) Telefon ve faks numarası : 2482335390 - 2482335394

c) Elektronik Posta Adresi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM 300 TON KÖMÜR ALIMI 

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 

  ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

  TARAFINDAN BELİRLENEN BELEDİYE HİZMET BİNALARI

c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden

  30(OTUZ) gün içerisinde yüklenici belediyemizin ihtiyacı kadar parça parça teslimi

  gerçekleştirecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK MAHALLESİ 12079. SK. NO:9 BELEDİYE HİZMET KAMPÜSÜ

b) Tarihi ve saati : 08.01.2019 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

*İthalatçılar İthalatçı Kayıt Belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı) *Üreticiler Uygunluk İzin Belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı) *Dağıtıcılar herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi *Satıcılar ise herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (satıcısı tarafından fotokopisi onaylı) ile katılabilir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen kömürlerin analiz raporu(En eski 2012 yılında alınmış analiz raporu)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK MAHALLESİ 12079. SK. NO:9 BELEDİYE HİZMET KAMPÜSÜ MERKEZ/BURDUR adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK MAHALLESİ 12079. SK. NO:9 BELEDİYE HİZMET KAMPÜSÜ MERKEZ/BURDUR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 () takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Yayınlandığı Kategori Resmi İlanlar

T.C. BURDUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/18 SATIŞ 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Burdur ili Merkez Özgür Mahallesi Karaburun mevkiinde kain ve tapunun 26 cilt, 2536 sayfa, 768 Ada ve 14 Parsel numarasında kayıtlı 372,00 m2 miktarında Arsa,

İmar Durumu : Burdur Belediyesinin 03/10/2012 tarih ve N24C02A1D sayılı imar planı   gereğince taşınmazın bir kısmı demiryolu sahasında bir kısmı da yolda kalmaktadır. 

Kıymeti : 50.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 11/03/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : Burdur Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/18 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/12/2018

Yayınlandığı Kategori Resmi İlanlar

T.C. BURDUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/18 SATIŞ 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Burdur ili Merkez Özgür Mahallesi Karaburun mevkiinde kain ve tapunun 26 cilt, 2536 sayfa, 768 Ada ve 14 Parsel numarasında kayıtlı 372,00 m2 miktarında Arsa,

İmar Durumu : Burdur Belediyesinin 03/10/2012 tarih ve N24C02A1D sayılı imar planı   gereğince taşınmazın bir kısmı demiryolu sahasında bir kısmı da yolda kalmaktadır. 

Kıymeti : 50.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 11/03/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : Burdur Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/18 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/12/2018

Yayınlandığı Kategori Resmi İlanlar

T.C. BURDUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/18 SATIŞ 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Burdur ili Merkez Özgür Mahallesi Karaburun mevkiinde kain ve tapunun 26 cilt, 2536 sayfa, 768 Ada ve 14 Parsel numarasında kayıtlı 372,00 m2 miktarında Arsa,

İmar Durumu : Burdur Belediyesinin 03/10/2012 tarih ve N24C02A1D sayılı imar planı   gereğince taşınmazın bir kısmı demiryolu sahasında bir kısmı da yolda kalmaktadır. 

Kıymeti : 50.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 11/03/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : Burdur Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/18 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/12/2018

Yayınlandığı Kategori Resmi İlanlar
Pazartesi, 24 Aralık 2018 14:59

Burdurlu Uzman Çavuş evinde ölü bulundu

Aslen Gölhisar Çamköy doğumlu olan Ali Atmaca Gaziantep’te ki evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gölhisar Çamköy doğumlu olan Ali Atmaca iki gün önce Gaziantep’te yaşadığı evde cansız olarak bulundu. Genç adamın henüz ölüm sebebinin ne olduğu bilinmezken, Gaziantep’te uzman çavuşluk yaptığı belirtildi.

Yayınlandığı Kategori Manşet

Müteahhitler Derneği Başkanı Av. Halil Özer, Müteahhitler Derneği’nin kurulma amacını “öncelikle sorunların tespiti, sorunların çözümü, sorunları baştan çözerek sorunsuz bir şekilde müteahhitlerin iş akışlarını hızlandırmak amacıyla yola çıktık” sözleriyle açıkladı. Geçtiğimiz Kasım ayında kurulan Müteahhitler Derneği Başkanı Av. Halil Özer, derneğin kuruluş sürecini, yapılan faaliyetler ve ülkede yaşanan ekonomik krizin inşaat sekktörüne ve müteahhitlere etkisini gazetemize değerlendirdi. Değerlendirmesinde “Kredi faiz oranları çok fazla değişti. Konut yapılıyor ve konut satılıyor. Ama kredi faiz oranları değiştiği zaman tüketici ayağını kestiğinde tüketici ayağı olmadığı zaman üretim ne kadar yapılsa da satılmadıktan sonra müteahhitler tıkanmaya başladı ve faiz oranlarından öte arz-talep dengesi bozuldu. Birde fırsatçılar çıktı şu dönem. Kriz söylemlerini ortaya yayarak doları , euroyu kendilerine baz alarak kendilerine üretimdeki betonda, demirde euro, dolar bazında zamlar yapıldı. Euro geriye çekildi ama bu zamlar geriye çekilmedi. Yine aynı seyirde devam etmeye başladı. Merkez Bankası’nın faiz oranını geri çekmemesi bir nedeni daha. Vatandaş, elindeki parayı faizle değerlendirmeyi planladı. Bu faiz oranlarındaki dengesizlik ister istemez inşaat sektörünü de etkiledi.”dedi.  

 

Dernek olarak ilk başta yer alan görüşmelerin tamamlandığını belirten Av. Özer, dernek olarak Burdur için çalışacakları, yapılan projelerin Burdur için olması gerektiğini vurguladı. Torosgaz, CK Elektrik ve Telekom’la görüşmelerde bulunduklarını ve Müeahhitler Derneği olarak istek ve taleplerini ilettiklerini ifade etti. 

Müteahhitler Derneği Başkanı Av. Hali Özer derneğin kuruluş amacı hakkında yaptığı açıklamada;

“Müteahhitler Derneğimizin amacı öncelikle sorunların tespiti, sorunların çözümü, sorunları baştan çözerek sorunsuz bir şekilde müteahhitlerin iş akışlarını hızlandırmak amacıyla yola çıktık. Derneğimizin yönetim kurulunda Müteahhit Gazeteci Hasan Güraksu, Mimar Selim Kutlu, Pansiyon işleriyle uğraşan Naim Şahin, Harita Mühendisi Tekin Akça var. Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlar alanlarında uzman kişiler. Onlarla beraber bu yola başladık. İlk yönetim kurulu derneğin biziz. “dedi.

Müteahhitler Derneği olarak yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Müteahhitler Derneği Başkanı Av. Halil Özer;

“İlk olarak Torosgaz’la görüşmeye gittik.  Torosgaz’la gittiğimiz görüşme neticesinde müteahhitlerin sorunu olarak gazın geç bağlanması, kutu sorunu vardı, onunla ilgili Bölge Müdürü Oktay Küp Bey’le görüştük. Bize bu proje aşamasında, tesisiat projesi çizilip sunulması halinde ruhsat aşamasında değerlendirmeye alabileceğini, inşaat yarıya gelmeden Torosgaz’ın yatırım kapsamına alarak çalışmaları yapıp kutuyu bağlayabileceğini beyan etti. 

Onun haricinde CK Akdeniz Elektrik’le sürekli bir diyalog halindeydik. Enerji odalarının zemin katta olmasının müteahhitleri baya bir yıpratıyordu. Bu hususta bir çalıştay düzenledik en son olarak. Çalıştay neticesinde CK Akdeniz’in Müdürü bölgede toplantıdan sonra geri dönüş yapabileceğini, ama bu hususun değerlendirilmesi gerektiğini, bu enerji odalarının müteahhitlere zarar verdiğini, dükkan açısından ya da zemin katı kullanma açısından bizim eksiğimiz olduğunu fark ettiğini, buna çözüm üretilmesi gerektiğini bunu da dile getireceğinin bize sözünü verdi.  

Telekom Müdürü’yle de görüşme yaptık. Bazı sorunları tespit ettik. Bu sorunları dilekçe olarak Belediye’ye verdik. Belediye Başkanı ve Belediye İmar bölümü bize bu hususta değerlendirme yapacaklarını belirttiler.” dedi.

Derneği kurarken ilk başta 27 kurucu üyelerle başladıklarını ifade eden Av. Halil Özer; 

“Dernek kurma düşüncemiz önceden vardı, hazırlıklarını yapıyorduk. Fakat faaliyet geçemiyorduk herkesin işlerinin yoğunluğundan dolayı. Yavaş yavaş hazırlıklara başlamıştık. Bu süreçte müteahhitlerin iş yoğunluğunun biraz hafiflemesi, belli yönetmeliklerle değişikliklerin olması bizi biraz daha hızlandırdı. 27 kurucu üyeyle başladığımız derneğimize 30’u geçik üye kaydımızı yaptık. Üye başvurusu yapanları önce bir değerlendirmeye alıyoruz. Değerlendirmeden sonra karar alıp üye kabulünü yapıyoruz. Genelde Burdur müteahhitlerini veya Burdur’da iş yapan müteahhitleri üye almayı planlıyoruz . Burdur’daki sorunları tespit edip, sorunlar üzerinden yürüyelim diye yola çıkmıştık, gördük ki sorunlardan önce görüşme yaparak sorun çıkmamasını sağlayabilecek konuma geldik. 

Bizi özellikle kurumlar ciddiye aldı. Çünkü en baştada bizim düşüncemiz her parmak kendi başına güçsüz ama yumruk olduğu zaman güç yaratabiliyor. Bunun biz farkındaydık. Kurumlarda bunu ciddiye aldı. Kurumlarında işine geldi. Çünkü müteahhit gelip bu sorun, bu problem, şunu yapın, bunu yapın birçok kişiyle uğraşmaktansa artık kurumların tek bir muhattapı var. Bu böyle olması gerekiyor, şöyle olması gerekiyor, şöyle bir plenleme getirebiliriz diyor. Derneği kurduktan sonra yönetim haricinde alt kurullarda oluştu. Bu kurulların içerisinde elektrik mühendisinden, tesisat projelerini bilenler ve mimarlar var. Alanda nerede eksiğimiz varsa o kurullar bize destek veriyor.” dedi ve bir tek alana bağlı kalmadıklarının altını çizdi. 

CK Akdeniz Elektrik ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Müteahhitler Derneği Başkanı Av. Halil Özer;

“CK Akdeniz’le görüşüldü. Enerji odasıyla ilgili tamam bir problem var ama bunun 10 yıl sonra devamında ne getirebilir, ne götürebilir? Bunların çalışmalarıda yapılmasında gerekiyordu. Örneğin bodrumun kata alınması için bir talebimiz vardı bizim. Bizim için gayet haklı bir talepti. Bodrum kata alındığı zaman zemin kattaki alan kullanımı özellikle Burdur’da arsa genişlikleri dar olduğundan dükkan alanları küçük kalıyordu, oraya bir enerji odası ayırdığın zaman müteahhitin büyük kaybı oluyordu. Sürekli bunun bodruma inmesi gerektiğini düşünüyorduk. Bizim çalıştaydaki yanımızda destekçi olarak götüdüğümüz Antalya’dan gelen elektrik mühendisi arkadaşa ve burada CK Akdeniz Elektrik’te uzun süredir çalışan arkadaşlar şunu dedi. Burdur’da taşkın olan yerler var dedi. Böyle bir şey olmadı şimdiye kadar ama olmayacak diye bir şey yok. Taşkın, sel oldu, bodruma su indiği  zaman enerji odasını su bastığında ölüm ihtimalleri olabilir veya o binaya TEDAŞ, CK Akdeniz Elektrik 10-15 gün elektrik vermeyebilirdi. Tamam bizim talebimiz vardı. Talebimiz ilerleyen süreçte yanlış bir izlenim yaratabilirdi. Farklı bir çözüm önerilerine odaklanmaya başladık. Orada Antalya’nın yapmış olduğu birkaç uygulama vardı. Elektrik mühendisi arkadaşlardan projeler istettik. Onların değerlendirmelerini yaptık, onlarla gittik tekrar. Müdür Bey taleplerimizi dikkate aldı, notlarını aldı. Toplantıda iletebileciğini söyledi.

Şimdiye kadar yaptığımız görüşmeler hep şifai görüşmelerdi

Hiçbir resmi kuruma şikayet veya taleple gitmedik. Sözlü olarak olması gerekenleri, ne yapabileceğimiz üzerine konuştuk. Bütün kurumlarda bize sıcak adımlar attı. Gittiğimiz sher yerde sıcak karşılandık. Biz ilk başta da Burdur küçük yer kimseyi ezmeye kırmaya gerek yok dedik. Çözebileceğimiz şeyleri konuşarak çözebiliriz dedik. Çözemeyeceğimiz şeyleri yine bir resmi dilekçeyle başvurup, yine çözülmezse o zaman hukuki yollara başvuralım dedik. Bu süreçte Müteahhitler Derneği’ne beni başkan olarak seçmelerindeki asıl gaye avukat olarak ben temsil görevini üstleniyorum. Bizi temsil edebileceğini düşünüyoruz dediler ve huhuki süreç başlarsa hukuki süreçte bire bir olayın içinde muhatap olan kişi olarak bu hukuki süreci başlatmada yardımcı olabileceklerini düşündüklerini söylediler. Kurucu başkan olarak tüzüğün yapılması aşamasında da ben vardım. Devamında da bu şekilde oldu.”bilgisi verdi.  

Derneğe üye kayıtlarının devam ettiği bilgisini veren Müteahhitle Derneği Başkanı Av. Halil Özer;

“Üye kayıtlarımız devam ediyor. Üye kayıtlarında yine dediğim gibi biz dernek olarak hiçbir siyasi amaç gütmüyoruz. Bizim tek amacımız Burdur. Burdur’u nasıl güzelleştirebiliriz, asıl amacımız bu. İkinicisi olarakta Burdur Müteahhitler olarak yaptığımız yatırım Burdur’da kalsın istiyoruz. Burdur kabuğuna kapalı bir il. Dışarıdan yatırımcı gelmeyen il. İçindeki yatırımcıyı da dışarı kaçırdığı zaman bazıları köy gibi kalmasından memnun olabilir ama yetiyen yeni nesil için yeni iş imkanlarını açılması, istihdamların sağlanmasıgerekiyor. Biz yatırımcıyı ne kadr içimizde tutabilirsek Burdur’un kalkınmasında o kadar fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Bizim ilerleyen süreçlerde çalıştaylar yapmayı planlıyoruz. Müteahhitlerle, Belediyelerle hepsini tek bir çatı altında toplanarak Torosgaz, CK Elektrik, Telekom olsun. Bu çalıştaylarda müteahhitler için ne yapabiliriz? Bu çalıştayların içinde Burdur içinde ne yapabiliriz? Burdur için bir çözüm arayışıda var. Burada genel olarak müteahhitlerin dile getirdiği şey şu. Bütün iller yolları ticari alan olarak kulalanabilirken, yoldan geçen bir vatandaştan bir menfaat sağlayabilirken, Burdur buna kapalı. Bunun için ne yapabilirizi düşündük. Önceki dönemlerde Ticaret Odası Başkanı Yusuf Keyik bir çalışma yapmış. Çalışma devamında olumlu bir şey getirmemiş fakat olumsuzda bir süreç yaşanmamış. Buna Müteahhitler Derneği olarak bizde katılıp, bizde devam ettirebillir miyiz diye düşünceye girdik. Önce kendi sorunlarımızı çözelim. Burdur için neler yapabiliriz onunu planı içindeyiz. 

Biz dernek olarak baştaki görüşmelerimizi tamamladık. Bu süreçte bütün kurumlar bize olumlu yaklaştı. Herkes bize olumlu yaklaştı. Biz attığımız adımlarda devamenda hep olumlu görüşler aldık. Sadece müteahhitleri değil müteahhitlerle alakalı olan diğer sektörleri de memnun edebildik bu süreçte. Yapabileceğimiz şeyleri üyelerle istişare ederek yapmaya çalışıyoruz. Ama biz kapalı kutu değiliz. Şeffafız. Herkes bize gelip, şunu yapabilelim, şu doğru olur bu bizim ve Burdur için menfaat sağlar diye görüş bildirebilir. Biz her görüşe açığız. Şu süreçtede bizim özellikle Belediye’den belli taleplerimiz var. Bunlar içinde süreci başlattık. Süreçten olumlu meyve alınmaya başlarsa basınla o sürecide paylaşmak isteriz tabi ki.” dedi ve kuruluş süreci ve devamında derneğin destekçisi olan herkese teşekkür etti.

(Hatice Dursun)

Yayınlandığı Kategori Manşet

Yılın son turnuvası olan, 22-23 Aralık günleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda yapılan, Yıldızlar İl birinciliği satranç turnuvası sona erdi.  Turnuva; genel ve kızlar olmak üzere oniki farklı kategoride yapıldı.

2001 ve 2006 arası doğumlu yaş gruplarının katıldığı turnuvada dereceye girenler madalyalarına kavuştular.

Başhakemliğini Yusuf Aksu’nun yaptığı turnuvaya otuzüç sporcu katıldı.

Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve TSF Burdur Satranç İl Temsilciliği organizasyonu tarafından yapılan turnuvanın madalya ve ödülleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Mustafa Kemal Sever, İl Temsilcisi Orhan Altın ve turnuva hakemleri tarafından verildi.

İlimiz yarışmalarına katılarak, yarışmayı tamamlayan tüm lisanslı sporcular 19 - 26 Ocak 2019  tarihleri arasında Antalya-Granada Otel salonlarında gerçekleştirilecek şampiyonaya doğrudan katılım hakkı elde edecekler.

Başvurular (Sporcu Yarışma Kayıtları) Türkiye Satranç Federasyonu resmi internet sitesinde yer alan Çevrimiçi Yarışma Kayıt Sistemi üzerinden bireysel olarak 14 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar yapılabilecek. 

Şampiyonaya katılmak isteyen ildiki sporcuların İl Temsilciliğine, kafile listelerinin hazırlanabilmesi için velilerin 18 yaşından küçük sporcuları için veli izin dilekçelerini en kısa süre içerisinde ulaştırmaları gerekmekte.

 

Yayınlandığı Kategori Manşet

Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Burdur-Antalya yolunda bulunan EDS sistemleri hakkında yazılı soru önergesi verdi. 

Bucak ilçesinde kurulumu tamamlanan Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS) 26 Eylül 2018 tarihinde aktif olarak çalışmaya başladığını belirten Milletvekili Göker “Anlık Hız İhlal Tespit Sistemi ve Kırmızı Işık İhlal Sistemlerini kapsayan EDS ile Burdur-Antalya yolu arasında her iki yönde otomobil, minibüs, panelvan araçlar için saatte 70 kilometre, diğer araçlar için ise saatte 50 kilometre hız sınırının uygulanmakta” olduğunu söyledi.

Başlangıçta trafik güvenliğini sağlamak amacıyla getirildiği düşünülen bu sistemin, artık belediyeler için adeta bir gelir kaynağına dönüştürüldüğünü belirten Milletvekili Göker ,  “Ülke genelinde binlerce sürücüye trafik cezası yağdıran EDS sistemleri il ve ilçelerdeki belediyeler tarafından yollara kurulmakta ve sistemi kuran belediyeler, kesilen trafik cezalarının yüzde 30’unu almaktadır. Sistemi kurabilecek gücü olmayan belediyelerse, kendi yüzde 30’luk paylarından belli bir miktarı şirketlere havale etmekte ve söz konusu şirketler cezalardan elde edilen paraların bir bölümünü alma karşılığında sistemi kurmaktadırlar. Bucak’ta bu sistemi kuran şirketin Albayraklara ait olduğu bilinmekte ve bu şirkete Bucak Belediyesi tarafından yüzde 40’lık bir pay verilmektedir” dedi.

Belediyeler tarafından yollara yerleştirilen EDS cihazlarının araç hızlarını doğru ölçmediği konusunda vatandaşlarımızdan şikâyetler geldiğini de belirten CHP’li Vekil, “Söz konusu uygulama nedeniyle binlerce vatandaşımızın boş yere trafik cezası ödemek zorunda kalmış olabileceğinden endişe edilmektedir” diyerek bakanlığa bir takım sorular yöneltti.

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet GÖKER yazılı soru önergelerinde şu sorulara yer verdi. 

Bucak ilçemizdeki EDS tarafından, kurulduğu günden bu güne kadar toplamda kaç tane arabaya ne kadarlık bir ceza tutanağı düzenlenmiştir?

Bucak Belediyesi niçin EDS sistemlerini kendi bütçesinden karşılamamıştır?

Belediye, kendisine ait olan yüzde 30’luk kısımdan EDS kurulumlarını yapan şirkete hangi kriterleri göz önünde bulundurarak pay vermektedir?

EDS cihazlarının araç hızlarını doğru ölçmediği konusunda vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler değerlendirilecek midir?

EDS cihazlarının araç hızlarını doğru bir şekilde ölçüp ölçmediği kim tarafından nasıl denetlenmektedir?

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Dr. Mehmet GÖKER 

Burdur Milletvekili

Burdur ilimizin Bucak ilçesinde kurulumu tamamlanan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) 26 Eylül 2018 tarihinde aktif olarak çalışmaya başlamıştır. Anlık Hız İhlal Tespit Sistemi ve Kırmızı Işık İhlal Sistemlerini kapsayan EDS ile Burdur-Antalya yolu arasında her iki yönde otomobil, minibüs, panelvan araçlar için saatte 70 kilometre, diğer araçlar için ise saatte 50 kilometre hız sınırı uygulanmaktadır.

Başlangıçta trafik güvenliğini sağlamak amacıyla getirildiği düşünülen bu sistem, artık belediyeler için adeta bir ranta dönüştürülmüştür. Ülke genelinde binlerce sürücüye trafik cezası yağdıran EDS sistemleri il ve ilçelerdeki belediyeler tarafından yollara kurulmakta ve sistemi kuran belediyeler, kesilen trafik cezalarının yüzde 30’unu almaktadır. Sistemi kurabilecek gücü olmayan belediyelerse, kendi yüzde 30’luk paylarından belli bir miktarı şirketlere havale etmekte ve söz konusu şirketler cezalardan elde edilen paraların bir bölümünü alma karşılığında sistemi kurmaktadırlar. Bucak’ta bu sistemi kuran şirketin Albayraklara ait olduğu bilinmekte ve bu şirkete Bucak Belediyesi tarafından yüzde 40’lık bir pay verilmektedir.

Öte yandan, Belediyeler tarafından yollara yerleştirilen EDS cihazlarının araç hızlarını doğru ölçmediği konusunda vatandaşlarımızdan şikâyetler gelmektedir. Söz konusu uygulama nedeniyle binlerce vatandaşımızın boş yere trafik cezası ödemek zorunda kalmış olabileceğinden endişe edilmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

• Bucak ilçemizdeki EDS tarafından, kurulduğu günden bu güne kadar toplamda kaç tane arabaya ne kadarlık bir ceza tutanağı düzenlenmiştir?

• Bucak Belediyesi niçin EDS sistemlerini kendi bütçesinden karşılamamıştır?

• Belediye, kendisine ait olan yüzde 30’luk kısımdan EDS kurulumlarını yapan şirkete hangi kriterleri göz önünde bulundurarak pay vermektedir?

• EDS cihazlarının araç hızlarını doğru ölçmediği konusunda vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler değerlendirilecek midir?

• EDS cihazlarının araç hızlarını doğru bir şekilde ölçüp ölçmediği kim tarafından nasıl denetlenmektedir?

Yayınlandığı Kategori Manşet
Pazartesi, 24 Aralık 2018 14:59

100. yıl karakolu taşınıyor

Bozkurt Mahallesi (Deprem Evleri)’nde  kentsel dönüşüm projesi ile TOKİ konutları yapılması kararının ardından, Cumhuriyet Şehit Kemal Sunar Polis Merkezi Amirliği (100.Yıl Karakolu) taşınıyor.

Uzun yıllardır Deprem Evleri’nde hizmet veren Cumhuriyet Şehit Kemal Sunar Polis Merkezi Amirliği (100.Yıl Karakolu), Kentsel Dönüşüm kararı ile birlikte, eski Milli Eğitim Müdürlüğü Binasına taşınarak hizmet vermeye devam edecek.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak TOKİ konutları ile Bozkurt Mahallesi’nde yeni karakol inşaatının tamamlanmasının ardından, Şehit Kemal Sunar Polis Merkezi Amirliği’nin tekrar Bozkurt Mahallesi’ne taşınarak hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.

Yayınlandığı Kategori Manşet
No Internet Connection