“Çağdaş ve adil bir vergi sistemi oluşturulmalıdır”

Türk-İş Sendikası,  “Vergide Adalet” talebiyle 81 ilde ortak basın açıklaması düzenledi.

Türk-İş Burdur İl Temsilcisi Mustafa Onay yaptığı basın açıklamasında;

“Değerli basın mensupları;

Emekçileri üzerindeki acımasız vergi yüküne dikkat çekmek, adaletsiz vergi politikalarının emekçiler lehine yeniden düzenlenmesini, ve sosyal hukuk devleti ilkelerine göre belirlenmesini talep etmek üzere bu bildiri kaleme almış bulunuyoruz.

Anayasamızın “vergi ödevi” başlıklı 73’üncü maddesinde “herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” ifadesi yer almaktadır. Bu düzenlemede amaçlanan, herkesin kamu harcamalarını finanse etmek üzere vergi ödeme yükümlülüğü olduğu ancak bu ödemenin herkesin mali gücüne göre olması gerektiğidir.

Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenler oluşturuyor.

Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor. Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor. Ücretlerimizden kesilen vergiler, gelir vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor.

Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, işçiler üzerinde ağır bir vergi baskısı bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle, yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor. Ücretli çalışanların net ücreti bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle, diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor.

Ortalama aylık brüt ücreti 4.500 TL olan bir işçi Ocak ayında 3.409 TL net ücret alırken, Haziran ayında net ücreti 191 TL daha azalarak 3.218 TL’ye düşüyor. Temmuz ayında ücreti yüzde 4 oranında artsa bile, yılsonunda 349 TL eksilerek 3.060 TL’ye geriliyor.

Değerli basın mensupları, kıymetli kamuoyu;

Bu vergi düzeni adil değildir… Hakka ve hukuka uygun değildir. Anayasanın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir… TBMM’ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor, vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve sosyal beklentilere cevap getirmiyor. Bu teklifte, ücretliler lehine olan ayırım ilkesi yine gözetilmiyor ve çalışanların 2005 yılında yüzde 15-20-25-30-35 olan gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranı 2006 yılından bu yana yüzde 15-20-27-35 olarak uygulanıyor. Yetmiyor; 2005 yılında gelir vergisi tarifesi brüt asgari ücretin 13,5 katı iken, günümüzde 7 kat olarak hesaplanıyor. Çalışanlar her yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor. Bütün taleplere rağmen gelir vergisi tarifesi ücretliler lehine iyileştirilmiyor. Bu uygulama sosyal adaletle bağdaşmıyor.

Oysa dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi, çağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır. Türkiye’de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelik “vergi adaleti” sağlanması olmalıdır. Bu yünde atılan adımlar konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanacaktır. Ancak doğrudan ve dolaylı vergilerin  en büyük ödeyicisi olan işçileri, işverenlerle aynı oranda vergilendirmek Haksızlıktır… Adaletsizliktir… 

Türkiye’de vergi alanında yapılacak bir “reform” ancak ücretliler aleyhine var olan bu adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması  ve vergini geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir. O nedenle; gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. 

Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır.  Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır. 

İdeal bir vergi sistemi sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır. Ekonomide sağlanan değerin daha adaletli paylaşılması ancak bu şekilde mümkün olur.

TÜRK-İş olarak;

Bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesini talep ediyoruz.”

TÜRK-İŞ İl Temsilcisi

Mustafa ONAY

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın

No Internet Connection