Emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmeli

Türk-İş Konfederasyonu’nun, Vergi yükünün azaltılmasını talep etmek amacıyla 81 ilde ortak basın açıklaması düzenledi.

Yol-İş Sendikası Antalya 1.Nolu Şube Yönetim Kurulu adına Mali Sekreter Musa Kurt yaptığı basın açıklamasında; Değerli emekçiler, Emek Dostları, Basınımızın değerli çalışanları,

Bugün, emekçiler üzerindeki acımasız vergi yükünü protesto etmek, Adaletsiz vergi politikalarının Emekçiler lehine yeniden düzenlenmesini, ve Sosyal Hukuk devleti ilkelerine göre belirlenmesini talep etmek için buradayız.

Hepiniz Hoş geldiniz.

Arkadaşlar,

Anayasamızın “VERGİ ÖDEVİ” başlıklı 73.maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, Mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” ifadesi yer almaktadır. Bu düzenlemeden amaçlanan, Herkesin kamu harcamalarını finanse etmek üzere Vergi ödemekle yükümlü olduğu ancak bu ödemenin herkesin mali gücüne göre olması gerektiğidir.

Ülkemizde Gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu Ücret geliri elde edenler oluşturmaktadır. Ücretli çalışanlar üzerinde Hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan, Hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunmaktadır.

Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri kaynağından kesinti yapılarak ödenmektedir.

Ücretlerimizden kesilen vergiler Gelir Vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Bugün Ülkemizde uygulanan Vergi politikaları nedeniyle işçiler üzerinde ağır bir vergi baskısı bulunmaktadır. İşçinin eline geçen Net ücret, vergi kesintileri nedeniyle, Yılsonuna göre geçen sürede giderek gerilemektedir. Ücretli çalışanların Net ücreti, bir yandan Enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle bir yandan da artan vergi oranları nedeniyle azalmaktadır.

Ortalama aylık brüt ücreti 4.500 TL olan bir işçi Ocak ayında 3.409 TL Net ücret alırken Haziran ayında Net ücreti 191.00 TL azalarak 3.218 TLye, Temmuz ayında ücreti % 4 oranında artmasına rağmen yılsonunda 349.00TL daha eksilerek 3.060 TL ye düşmektedir.

Arkadaşlar,

Bu Vergi düzeni adil değildir. Hakka Hukuka uygun değildir. Anayasamızın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir..

TBMM’ye sunulan Vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren Yasa teklifi Emekçilerin beklentilerini karşılamamakta, Vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmamaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve Sosyal beklentilere cevap getirmemektedir.

Bu teklifte, ücretliler lehine olan ayrım ilkesinden vazgeçilerek vergi tarifesinin Tek’e indirilmesi ve çalışanların üçüncü dilimdeki gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranının % 20 den, % 27 ye yükseltilmesi Sosyal adaletle bağdaşmamaktadır.

Oysa dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi, Çağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır.

Türkiye’de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelik “VERGİ ADALETİ” sağlanması olmalıdır. Bu yönde atılan adımlar Konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanacaktır. Ancak doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçileri,

İşverenler ile aynı oranlarda vergilendirmek ...

Haksızlıktır...

Adaletsizliktir...

Arkadaşlar,

Türkiye’de vergi alanında yapılacak bir “REFORM” ancak ücretliler aleyhine var olan bu Adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır.

TÜRK-İŞ olarak ücret kazançları bakımından, asgari ücretten alınan verginin kaldırılması temel talebimizi tekrarlamak istiyoruz. “EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ” uygulamasıyla da belirlenecek tutarın üzerinde bir gelir elde edilmesi sonrasında vergilendirmenin başlaması sağlanmalıdır.

Öncelikle Emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir. O nedenle Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir.

Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumun ortadan kaldırılması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır.

Bu Ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, Topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır.

İdeal bir Vergi Sistemi Sosyal Devlet ve Hukuk Devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır.

Ekonomide sağlanan değerin daha adaletli paylaşılması ancak bu şekilde mümkün olacaktır.

TÜRK-İŞ olarak, bu adaletsiz Vergi düzeninin değiştirilmesini, Emekçilerin Vergi Yükü altında ezilmesine son verilmesini talep ediyoruz.

Musa KURT

Yol-İş Sen.Ant. 1 nolu Şube Yön. Kurulu adına Mali Sekreter Musa Kurt

 

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum yapın

No Internet Connection